[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบงาน

  
ติดต่อกลุ่มงานในเขต  
 

หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 053-795431 หมายเลขแฟกซ์ 053-796739
101 กลุ่มอำนวยการ
102 กลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์
103 ว่าง
104 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
105 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
113 รองทศพร เมฆอากาศ
107 กลุ่มบริหารงานบุคคล
106 หน้าห้อง ผอ.เขต
109 ว่าง
110 ห้องประชุมภูชี้ฟ้า
111 ว่าง
112 ผู้อำนวยการ สพป.เชียงรายเขต 4
113 ว่าง
114 หน่วยตรวจสอบภายใน
115 เจ้าหน้าที่พัสดุ
116 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
117 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITEC)
118 รองสมพงษ์ บุตรวัน
119 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
120 กลุ่มนโยบายและแผน
121 ห้องประชุมเมืองเทิง
122 ว่าง
123 ว่าง
124 รองสมดุลย์  เจริญสุข