[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบงาน

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 รายงานโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2561( อ่าน : 21 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
1/เม.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2( อ่าน : 25 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
19/มี.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด English is around me. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( อ่าน : 60 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาววัชราภรณ์ ม่อนมะขัน
12/ก.พ./2562
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
4 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดพุทธศาสนากับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6( อ่าน : 120 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางเสาวลักษณ์ เตชะบูรณ์
7/ม.ค./2562
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
5 ผลการดำเนินงานการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาสีขาว( อ่าน : 180 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์
6/ธ.ค./2561
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
6 บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาลตาบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย( อ่าน : 490 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายสุรกิจ มะโนชัย
20/ส.ค./2561
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
7 บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตาบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย( อ่าน : 412 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายสุรกิจ มะโนฃัย
20/ส.ค./2561
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
8 ชุดหลักธรรมนำชีวิต รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ( อ่าน : 662 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวราตรี ช่างปัด
12/มิ.ย./2561
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
9 ชนิดของคำสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย( อ่าน : 624 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางพิมพิลา ตุ้ยสืบ
1/มิ.ย./2561
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
10 “ชุดพุทธศาสนากับการดำรงชีวิต” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ( อ่าน : 571 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางเสาวลักษณ์ เตชะบูรณ์
14/พ.ค./2561
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
11 แบบฝึกประเมินทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ( อ่าน : 548 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางชนกนันท์ ทองมาลา
27/เม.ย./2561
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
12 รายงานผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน บ้านแก่นวิทยา อ.เชียงของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6( อ่าน : 877 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายอินทนง จันตา
6/มี.ค./2561
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
13 แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ14101 หน่วยที่ 4 : All Around Me( อ่าน : 855 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวรัตนา จองคำ
19/ก.พ./2561
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
14 ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 856 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวชุติกานต์ หาญชนะ
26/ธ.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
15 รายงานผลการพัฒนาความพร้อมทางสังคม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย( อ่าน : 757 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวอัญชลี วงศ์สว่าง
6/ธ.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
16 แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 5( อ่าน : 845 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวธนัชญา ศุภศิริภิญโญ
13/พ.ย./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
17 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ชุดที่ ๑ เรื่อง สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก็ส (ฉบับนักเรียน) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หน่วยที่ ๔ เรื่องความลับของสาร( อ่าน : 860 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวนิตยา ปาละ
6/ต.ค../2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
18 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน ๑,๐๐๐ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒( อ่าน : 756 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางวาสณา กุณา
5/ต.ค../2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
19 รายงานผลการประเมินโครงการน่าอยู่ควบคู่กับการเรียนรู้โรงเรียนอนุบาลเชียงของ( อ่าน : 755 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายชนะไพร ยอดบุญเรือง
14/ก.ย./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
20 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหาร เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 1637 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายมงคล พิผ่วนนอก
30/ส.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ขอเชิญชวน ครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว