แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี