ที่ รายละเอียด
1 มาตรการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที
2 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3 แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
4 แต่งตั้ง กก.พิจารณากลั่นกรองการเปิดเผย
5 มาตรการการรับสินบนของเจ้าหน้าที่
6 ประกาศ สพป.เชียงราย 4
7 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง การรับทรัพย์
8 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2544