# รายละเอียด คู่มือการปฏิบัติงาน
1 คู่มือการใช้ระบบAMSS++สำหรับ ร.ร. นายกฤษฏิ์ การะเกตุ
2 คู่มือการใช้ระบบAMSS++สำหรับ สพป. นายกฤษฏิ์ การะเกตุ
3 คู่มือการจัดระบบบริหารสำนักงาน นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล
4 คู่มือการใช้งาน Smart OBEC นายกฤษฏิ์ การะเกตุ
5 คู่มือการลดใช้พลังงาน นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล
6 คู่มือรายงานการประหยัดน้ำ นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล
7 คู่มือโปรแกรมความพึงพอใจ นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล
8 คุ่มือการปฏิบัติงาน น.ส.นฤมล คำเทพ
9 คู่มือการประชาสัมพันธ์ นายชูชาติ มีแหวน
10 คู่มือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ นายชูชาติ มีแหวน
11 คู่มือหลักการใช้รถยนต์ส่วนกลาง นายไพฑูรย์ ยอดคำวัง
12 คู่มือการปฏิบัติงานเลขา น.ส.เกษฎาภรณ์ วงศ์สว่าง
13 คู่มือการปฏิบัติงาน My office น.ส.ชุติกาญจน์ ไชยสพ
14 คู่มือการปฏิบัติงาน งานสวัสดิการ น.ส.ชุติกาญจน์ ไชยสพ
15 คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ น.ส.ชุติกาญจน์ ไชยสพ
16 คู่มือการปฏิบัติงานการนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ น.ส.ชุติกาญจน์ ไชยสพ
17 คู่มือการปฏิบัติงานการนำส่งหนังสือราชการ น.ส.ชุติกาญจน์ ไชยสพ