ที่ รายละเอียด
1.1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ว 19 -2555 ก.ค.ศ.หลักเกณฑ์ฯการเกลี่ยอัตรากำลัง
1.2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์ฯ-ว.17-2552
1.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ว-21-5-ก.ค.60-เกณฑ์การประเมินครู
1.4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ว12-2561-บริหารการศึกษา
2.1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หนังสือ-ก.ค.ศ.-ที่-ศธ-0206.4-685-ลว6ต.ค.60-หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
2.2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หนังสือ ก.ค.ศ. ว24-2559 ย้าย ตำแหน่งครู
2.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หนังสือ สพฐ.แจ้งปฏิทินย้ายปกติ ลว 25 ธ.ค.61
2.3.1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิทินการย้าย
2.3.2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์ประกอบและตัวชี้วัด
2.3.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกาศพื้นที่พิเศษ 18462
2.4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ว19-2561-เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มใหม่ O 27
3.1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล นส.สพฐ.ที่-ว-1315-ซักซ้อมเลื่อนเงินเดือน-1-เม.ย.-61 61-03-09
3.2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล นส. สพฐ. ว 5021 แจ้งซักซ้อม-ครั้งที่-2-1-ต.ค.-61 22 -08-2561
3.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หนังสือสนง.ก.ค.ศ.-ศธ-0206.7-ว-15-ราชกิจจานุเบกษา-กฎ-ก.ค.ศ.
3.4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หนังสือ-สพฐ-ด่วนที่สุด-ศธ-04009-ว-627-ประกาศคู่มือการเลื่อนเงินเดือน
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5 หลักเกณฑ์การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผุ้ช่วย
6 หลักเกณฑ์การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
7 หลักเกณฑ์การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตำแหน่งรอง,ผอ.เขตพื้นที่
8 หลักเกณฑ์การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์