# รายละเอียด
1 การระดมทรัพยาทางการศึกษา(อปท.)
2 ขั้นตอนการกรอก QR code การใช้รถยนต์ส่วนราชการ
3 ขั้นตอนการขอ ก.พ.7+ก.ค.ศ.16
4 ขั้นตอนการขอพระราชทายเพลิงศพ
5 ขั้นตอนการจองรถและห้องประชุมออนไลน์
6 ขั้นตอนการทำงานบำเหน็จตกทอด
7 ขั้นตอนการนำส่งหนังสือราชการ เอกสารและพัสดุทางไปรษณีย์
8 ขั้นตอนการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลการศึกษาบุตร
9 ขั้นตอนการปฏิบัติงานจองห้องประชุม
10 ขั้นตอนการปฏิบัติงานยานพาหนะ
11 คู่มือการให้บริการ เกี่ยวกับ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
12 แผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้อง
13 ขั้นตอนการสั่งซื้อแบบพิมพ์ของทางราชการ
14 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง