# รายละเอียด คู่มือการปฏิบัติงาน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน นางผุสดี เมฆอากาศ
2 คู่มือการปฏิบัติงาน น.ส.ศจีพร ผันผาย
3 คู่มือการปฏิบัติงาน น.ส.แสงเดือน ใจกล้า
4 คู่มือการปฏิบัติงาน นางอารีวรรณ พ่วงภิญโญ
5 คู่มือการปฏิบัติงาน นางดรุณี การะเกตุ
6 คู่มือการปฏิบัติงาน น.ส.เสาวลักษณ์ อโนราช
7 คู่มือการปฏิบัติงาน น.ส.ณัฐฐาพร ตรงตระกูลวงศ์
8 คู่มือการปฏิบัติงาน น.ส.ทยิดา ปิ่นแก้ว
9 คู่มือปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding 2562
10 คู่มือปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง e-market 2562
11 คู่มือปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก 2562
12 คู่มือปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง 2562