ที่ รายละเอียด
1 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลฯ (5 เขตพื้นที่การศึกษา)
2 Big cleaning week สพป.ชร.4
3 เปิดตัวมาสคอร์ด “ สิบตรีอ้าย สิบโทปั๋น” หักบุหรี่ ในกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2562
4 พิธีเปิดงานกีฬานักเรียน สพป
5 มอบบ้านนักเรียน 2562
6 กีฬาสานสมพันธ์สำนักงานเขตพืนที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย “ Six ED sport 2019 ”
7 สพป.เชียงราย เขต 4 ดําเนินการตรวจอาคารสถานที่พักของนักเรียนพักนอนยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย สพฐ.
8 ส่งมอบบ้านน้ําใจ สพป.เชียงราย เขต 4
9 ปลูกป่า ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียร
10 วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
11 ถ่ายโอนโรงเรียนบ้านแม่ต๋ําน้อย
12 คู่มือ Coaching
13 เชิญประชุม,ศึกษาดูงาน
14 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
15 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
16 รายงานการประชุมสรุปข้อเสนอแนะ
17 หนังสือเชิญประชุม
18 หนังสือเชิญประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ
19 บันทึกสรุปข้อมูลระดมทรัพยากร
20 รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ระดมทุน