# รายละเอียด คู่มือการปฏิบัติงาน
1 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน นางพระจิตต์ พลนรัตน์
2 คู่มือปฏิบัติงานวิเคราะห์งบประมาณ นางเรณู นามประกอบ
3 คู่มือปฏิบัติงานติดตาม ประเมินและรายงานผล นางฉัตรชฎา อำนา
4 คู่มือปฏิบัติงานนโยบายและแผน นายอัตถศาสตร์ ผาบไชย
5 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ น.ส.ลภัสรดา ถาริยะ