ที่ รายละเอียด
1 มาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สพป.เชียงราย เขต 4
3 ประกาศเจตจำนง ผอ.เทอดชาติ ชัยพงษ์ 2562
4 แสดงเจตจำนงในการบริหารงานและความโปร่งใส 2562
5 บันทึกแจ้งประกาศเจตจำนงสุจริต 2562