ที่ รายละเอียด
1 การบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางด้วย QR code
2 การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2562
3 คู่มือหลักการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
4 แจ้งมาตรการใช้ห้องประชุมและยานพาหนะ
5 แนวปฏิบัติการขอยืมเครื่องมือช่าง เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องครัว ครุภัณฑ์สำหรับจัดงานพิธี
6 มาตรการการรับสินบนของเจ้าหน้าที่
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
8 มาตรการแผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ
9 มาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
10 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง