ที่ รายละเอียด
1 สถิติการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล
2 สถิติข้อมูลการให้บริการการจัดการเรื่อง 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
3 สถิติข้อมูลการให้บริการการจัดการเรื่อง 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562
4 รายงานทะเบียนหนังสือรับ ประจําเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนมิถุนายน 2562
5 แผนภูมิสรุปสถิติการให้บริการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
6 รายงานการใช้รถประจำเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือน มีนาคม 2562
7 รายงานการใช้ห้องประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือน มีนาคม 2562
8 โครงการที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2562 จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น