# รายละเอียด คู่มือการปฏิบัติงาน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานกิจการพิเศษ น.ส.สุรีวรรณ ฟองอินทร์
2 คู่มือการปฏิบัติงานสภานักเรียน นางจันทรา บุญเที่ยง
3 คู่มืองานสวัสดิการ น.ส.สุภาวดี ตันใจ
4 คู่มือการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา นายนิพบ วงศ์สุวรรณ
5 คู่มือการจัดซื้อเอกสาร ปพ. น.ส.ศิริพร ศรีชัยจันทร์
6 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการกลุ่มส่งเสริม น.ส.ศิริพร ศรีชัยจันทร์