ข่าวเด่น สพป.เชียงราย เขต 4

ข่าวโรงเรียนในสังกัด
...
นางยุพา ตินารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปล้องส้าน รับการประเมินผลการปฎิบัติงาน สายงานบริหารสถานศึกษา
บ้านปล้องส้าน : 20 กันยายน 2562 16:09 น.
...
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปล้องตลาด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปล้องตลาด
บ้านปล้องตลาด : 20 กันยายน 2562 17:58 น.
...
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) : 20 กันยายน 2562 15:22 น.
...
โรงเรียนบ้านหลวงรับการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2
บ้านหลวง : 20 กันยายน 2562 14:41 น.

ผู้บริหาร
ข่าวกลุ่มงานในสังกัด
...
นางสุทธินันท์ คันธวิวรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคลพร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เข้าร่วมประชุมคณะ
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 20 กันยายน 2562 16:11 น.
...
ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานและพิจารณาคัดเลือกภาคีเครือข่าย ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ในการจัดทำแผนบริ
กลุ่มนโยบายและแผน : 20 กันยายน 2562 14:32 น.
...
การคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 17 ปี พ.ศ.2563
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา : 20 กันยายน 2562 16:11 น.
...
นายไพศาล ชนะกุล ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเม็งรายมหาราช ให้ความรู้การใช้โปรแกรมระบบบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมเมืองเทิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 20 กันยายน 2562 14:40 น.


ห้องเรียนคุณภาพ

ลิงค์หน่วยงานอื่น ๆ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
QR CODE ความพึงพอใจต่อการบริหาร
การจัดการศึกษา และการบริการ

ระบบงาน