ข่าวเด่น สพป.เชียงราย เขต 4

ข่าวโรงเรียนในสังกัด
...
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์สภานักเรียน สภานักเรียนโรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี ร่วมทำกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ประจำปี 2563
บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี : 18 กุมภาพันธ์ 2563
...
วันที่​13 กุมภาพันธ์​ 2563​ โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคีได้มีการจัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1
บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี : 18 กุมภาพันธ์ 2563
...
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี นำโดยท่านผอ. กอบกุล ตระกูลสันติไมตรี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เดินทางไกล walk rally ซึ่งในคณะครูได้จัดกิจกรรมตามฐาน ประกอบด้วย 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่1 กฎและคําปฏิญ
บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี : 18 กุมภาพันธ์ 2563
...
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา นำโดยนายสมหวัง สิทธิภารัตน์ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการบริหารจัดการในสถานศึกษา และหาแนวทางในการจัดการงบประมาณใน ปีการศึกษา 2/2562 ปีงบประมารณ 2563
บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี : 18 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้บริหาร
ข่าวกลุ่มงานในสังกัด
...
หน่วยตรวจสอบภายในทำการเข้าตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)
หน่วยตรวจสอบภายใน : 23 ธันวาคม 2562
...
ประชุมการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น ณ หอประชุมจอมจ้อ ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4 (โรงเรียนวัดพระเ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 23 ธันวาคม 2562
...
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผอ. สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นางสุทธินันท์ คันธวิวรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด และนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และกา
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 12 พฤศจิกายน 2562
...
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผอ. สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นางพรนาถ เดชโภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 12 พฤศจิกายน 2562


ห้องเรียนคุณภาพ

ลิงค์หน่วยงานอื่น ๆ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
QR CODE ความพึงพอใจต่อการบริหาร
การจัดการศึกษา และการบริการ

ระบบงาน