สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ข่าวเด่น สพป.เชียงราย เขต 4
18 กันยายน 2563
นายดำรงค์ หาญชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการส่งเสริมทักษะสมองส่วนหน้า (EF : Executive Functions)
18 กันยายน 2563
นายปริญญา วงค์ขัติย์ ผู้ประสานงานโครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน thai pbs นางสาวรวิสุดา สาริวงค์ นักวิชาการศึกษา นำนักวิชาการเกษตร ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ (จันกะผัก ) ตรวจเยี่ยมพื้นที่เ
16 กันยายน 2563
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ มอบหมายให้ นายเจริญ นันไชยวงค์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการ "ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานแนะแนวสู่สายอาชีพเพื่อกา
29 สิงหาคม 2563
สพป.เชียงราย เขต ๔ ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ สพป.เชียงราย ขต ๔ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไชด์

ผู้บริหารหน่วยงาน
นายทศพร เมฆอากาศ
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
053-795-431 ต่อ 113
นายสมดุลย์ เจริญสุข
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
053-795-431 ต่อ 124
นายสมพงษ์ บุตรวัน
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
053-795-431 ต่อ 118
ช่องทางแสดงความคิดเห็น / สอบถาม ชมเชย และร้องเรียน
แบบสำรวจความพึงพอใจ


ระบบงาน (E-Service)