สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ข่าวเด่น สพป.เชียงราย เขต 4
13 ตุลาคม 2563
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
12 ตุลาคม 2563
การคัดเลือก คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓  ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
10 ตุลาคม 2563
อบรมปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ Coding for grade ๑ - ๓ Teacher (C๔T-๒) ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หอประชุมจอมจ้อ สพป.เชียงราย เขต ๔
9 ตุลาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้บริหารหน่วยงาน
นายทศพร เมฆอากาศ
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
053-795-431 ต่อ 113
นายสมดุลย์ เจริญสุข
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
053-795-431 ต่อ 124
นายสมพงษ์ บุตรวัน
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
053-795-431 ต่อ 118
ช่องทางแสดงความคิดเห็น / สอบถาม ชมเชย และร้องเรียน
แบบสำรวจความพึงพอใจ


ระบบงาน (E-Service)