สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ข่าวเด่น สพป.เชียงราย เขต 4
25 พฤศจิกายน 2563
ประชุมผ่านระบบทางไกล ( Video Conference) การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน แนวทางการดำเนินงาน "โรงเรียนคุณภาพของชุมชน" การควบรวมเพื่อสร้างโรงเรียนคุณภาพให้ชุมชน การเพิ่มการลงทุนเพื่อยกระดับโรงเรีย
25 พฤศจิกายน 2563
ปฐมนิเทศและบันทึกข้อตกลง การพัฒนาการศึกษาระหว่าง สพป.เชียงราย เขต ๔ กับผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่
25 พฤศจิกายน 2563
ปฐมนิเทศและบันทึกข้อตกลง การพัฒนาการศึกษาระหว่าง สพป.เชียงราย เขต ๔ กับผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่
25 พฤศจิกายน 2563
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะศึกษานี่เทศก์ ชำนาญการสายงานนิเทศการศึกษา สาขานิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้บริหารหน่วยงาน
นายวิทย์ ศรีวะรมย์
ผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
053-795-431 ต่อ 112
นายทศพร เมฆอากาศ
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
053-795-431 ต่อ 113
นายสมดุลย์ เจริญสุข
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
053-795-431 ต่อ 124
นายสมพงษ์ บุตรวัน
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
053-795-431 ต่อ 118
ช่องทางแสดงความคิดเห็น / สอบถาม ชมเชย และร้องเรียน
แบบสำรวจความพึงพอใจ


ระบบงาน (E-Service)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (EBOOK)