สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
# รายละเอียด คู่มือการปฏิบัติงาน
1 คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ
2 คู่มือโปรแกรมความพึงพอใจ นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล
3 คู่มือการใช้ระบบAMSS++สำหรับ ร.ร. นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล
4 คู่มือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ นายชูชาติ มีแหวน
5 คู่มือการประชาสัมพันธ์ นายชูชาติ มีแหวน
6 คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวนฤมล คำเทพ
7 คู่มือการปฏิบัติงานเลขา น.ส.เกษฎาภรณ์ วงศ์สว่าง
8 คู่มือการปฏิบัติงานระบบบริหาร นางสาวนฤมล คำเทพ
9 คู่มือการปฏิบัติงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม นางอภิญญา พิศไพร่
10 คู่มือการปฏิบัติงาน My office น.ส.ชุติกาญจน์ ไชยสพ
11 คู่มือการปฏิบัติงาน งานสวัสดิการ น.ส.ชุติกาญจน์ ไชยสพ
12 คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ น.ส.ชุติกาญจน์ ไชยสพ
13 คู่มือการปฏิบัติงานการนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ น.ส.ชุติกาญจน์ ไชยสพ
14 คู่มือการปฏิบัติงานการนำส่งหนังสือราชการ น.ส.ชุติกาญจน์ ไชยสพ
15 คู่มือหลักการใช้รถยนต์ส่วนกลาง นายไพฑูรย์ ยอดคำวัง