สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ปีงบประมาณ 2563

ที่ รายละเอียด
1 คู่มือการปฏิบัติงาน มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่/ข้อเสนอแนะ/คำชมเชย
2 แผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/คำชมเชย (Work Flow)
3 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและระยะเวลาการรรับเรื่องร้องเรียนเพื่อประสานหาทางแก้ไข
4 แบบฟอร์มการร้องเรียน ข้อคิดเห็น คำชมเชย
5 ช่องติดต่อกลุ่มกฎหมายและคดี

ปีงบประมาณ 2562

ที่ รายละเอียด
1 คำแนะนำการจัดการเรื่องร้องเรียน
2 แบบฟอร์มการร้องเรียน ข้อคิดเห็น คำชมเชย
3 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4