สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ที่ รายละเอียด
1 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
2 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
3 เว็บไซต์ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
4 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4