สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ปีงบประมาณ 2563

ที่ รายละเอียด
1 วัฒนธรรมองค์กร สพฐ.
2 วัฒนธรรมองค์กร สพป.ชร.4
3 วัฒนธรรมองค์กร สพป.ชร.4 ประจำปีงบประมาณ 2563
4 วัฒนธรรมองค์กร กลุ่มบริหารงานการเงิน สพป.ชร.4 ประจำปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562

ที่ รายละเอียด
1 Big cleaning week สพป.ชร.4
2 แสดงความยินดีบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
3 กีฬาสัมพันธ์ 6 หน่วยงาน
4 ต๋ามฮีตตวยฮอยปะเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ.1381 เอกศก
5 เตรียมพื้นที่ปลูกป่า ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
6 ปลูกป่า ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
7 พิธีเปิดงานกีฬานักเรียน สพป
8 รดน้ำดำหัว ขอพร
9 ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2561และคณะกรรมการ
10 วันข้าราชการพลเรือน
11 วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ของสำนักงานเขตพื้น
12 ส่งมอบบ้านน้ำใจ สพป.เชียงราย เขต 4
13 อบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
14 คำขวัญ/อัตลักษณ์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม/เป้าหมาย/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จหลัก/ยุทธศาสตร์ แสดงข้อมูล