สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ที่ รายละเอียด
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562
2 กรอบอัตรากำลังบุคลากรในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 4
3 โครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4 โครงการ พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
5 โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน
6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย ในศตวรรษที่ 21
7 โครงการ พัฒนาวิชาการสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ(TEPE Online)
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561