สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ที่ รายละเอียด
1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
1.1 หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009-ว4562 ลว 24 ก.ค. 60 แนวทางการสรรหาฯพรก.+ลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2560
1.2 ว7374 การย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2563
1.3 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ว30-2560 (ลว 28 ก.ย. 60)หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนย้าย-โอนมาเป็น-38-ค.-2
1.4 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ว29-2560 (ลว 28 ก.ย. 60) หลักเกณฑ์และวิธีการโอนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
1.5 ว6-2563 (22เม.ย.63)ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
1.6 ว33-2560 บรรจุศึกษานิเทศก์
1.7 หนังสือ สพฐ. ว-3564(1ก.ค.63) การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
2.1 ว19-2561 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
2.2 ว26-2561 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
3.1 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ว21-2561 (20พ.ย.61)
4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
4.1 หนังสือสนง.ก.ค.ศ.-ศธ-0206.7-ว-15-ราชกิจจานุเบกษา-กฎ-ก.ค.ศ.
4.2 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7-ว25 (ลว28ธ.ค.2559)
4.3 หนังสือสนง.ก.ค.ศ.-ศธ-0206.7-ว-20-คำชี้แจงแบบประเมินฯ
4.4 หนังสือ-สพฐ-ด่วนที่สุด-ศธ-04009-ว-627-ประกาศคู่มือการเลื่อนเงินเดือน
4.5 หนังสือสนง.ก.ค.ศ.-ศธ-0206.7-ว5-ฐานในการคำนวณช่วงเงินเดือน
4.6 6-หนังสือสนง.ก.ค.ศ.-ศธ-0206.7-ว-6-เปลี่ยนคำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ยกเลิก-ว-20
5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
5.1 ประกาศ สพป.ชร. 4 เรื่องผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา 2562
6. เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6.1 หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ว19-2555 (ลว14มิ.ย.2555)เกณฑ์การเกลี่ยอัตรากำลังฯ
6.2 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ว17-2563 (ลว5มิ.ย.63) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรากำลังฯ
6.3 หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ว17-2552 (ลว30ก.ย.2552)เกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
6.4 หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ว21-2560(ลว5ก.ค.2560)เกณฑ์การเลื่อนให้มีวิทยฐานะ
6.5 หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
6.6 ว9-2563(5พ.ค.63) ปรับปรุงเกณฑ์การได้รับเงินเดือนกรณีได้รับวุฒิเพิ่มสูงขึ้นฯ