สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ปีงบประมาณ 2563

ที่ รายละเอียด
1 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2 แบบรายงานผลการพัฒนาองค์กร โดยใช้เกม กีฬาเป็นสื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3 รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6 พัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6 พัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ 2562

ที่ รายละเอียด
1 คำสั่งกรรมการเกลี่ยครู ที่ 14.62
2 ประกาศ-สพป.เชียงราย-เขต-4-องค์ประกอบย้าย ผอ.ร.ร. กศจ.อนุมัติ 25 ก.ค.61
3 ประกาศ-ศธจ.ชร.-เรื่อง-แต่งตั้งกรรมการเตรียมความพร้อมฯ-34-ราย-รุ่นที่-1 O26
4 ประกาศร้อยละ-38-ค.-2 ครั้งที่ 1
5 ประกาศร้อยละ-38-ค-2 ครั้งที่ 2
6 ประกาศร้อยละข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล