สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ปีงบประมาณ 2563

ที่ รายละเอียด
1 ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563
2 ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ กลุ่มบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563
3 ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ กลุ่มส่งเสริมฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
4 สรุปรายงานการประชุม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
5 สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 - มิถุนายน 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
6 บัญชีสรุปภาระงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพยที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
7 คำสั่งแต่งตั้งพิจารณษผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
8 คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต

ปีงบประมาณ 2562

ที่ รายละเอียด
1 Big cleaning week สพป.เชียงราย เขต 4
2 ก.ต.ป.น_
3 กรอกข้อมูล บัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือน
4 การแนะแนวอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
5 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 ครั้งที่ 1_2562
6 การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 ครั้งที่ 1 _2562
7 การประเมิน ภาค ข คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8 การรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมง
9 การลงคะแนนถ่ายโอน ร.ร.บ้านครึ่ง
10 กีฬาสานสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย “ Six ED sport 2019 ”
11 แก่นวิทยาเกมส์
12 แข่งขันทักษะคัดลายมือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
13 คณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งทำหน้าที่พี่เลี้ยง ผอ.ใหม่
14 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบการทำสัญญาเช่าอินเตอร์เน็ต
15 ซักซ้อมความเข้าใจ กรรมการคุมสอบ NT
16 ดร.เทอดชาติ. ชัยพงษ์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธาน พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู 16
17 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสันชุม
18 ตรวจสนามสอบ NT
19 ติดตามตรวจสนามสอบ O-NET
20 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
21 ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ. ขับเคลื่อนนโยบาย เขตตรวจราชการ ( cluster )
22 นักเรียนพักนอน
23 บ้านนักเรียน
24 ประชุม Conference ข้อราชการ จาก สพฐ_
25 ประชุม Video Conference การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
26 ประชุมกลั่นกรองย้าย 5 เขต
27 ประชุมการพัฒนาเครือข่ายการสร้าง ระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในโรงเรียน
28 ประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
29 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม รับเสด็จ
30 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน
31 ประชุมคณะครู ร.ร.บ้านทุ่งเจ้า อ.พญาเม็งราย
32 ประชุมคณะผู้บริหาร
33 ประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ( Cluster )
34 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3_2562
35 ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 22 โรงเรียน
36 ประชุมและต่อสัญญาจ้าง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติและบุคลากรปฏิบัติงานธุรการ
37 ประเมินด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
38 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1_2562
39 ประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา
40 ปลูกป่า ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียร
41 ปีทองของการ “การนิเทศภายในโรงเรียนยุคใหม่ หัวใจห้องเรียนคุณภาพ ” ปีทองของการ “อ่านออก เขียนได้”
42 เปิดตัวมาสคอร์ด “ สิบตรีอ้าย สิบโทปั๋น” หักบุหรี่ ในกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2562
43 เปิดป้ายอาคารศูนย์ชาติพันธุ์ไตลื้อ
44 ผอ.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ลงนามถ่ายโอน ร.ร.แม่ต๋ำน้อย
45 ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 ประชุมจิตอาสา
46 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดงาน “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประตูสู่คุณภาพแห่งอนาคต
47 ผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ 27 โรงเรียน
48 พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.เชียงราย เขต 4
49 เมตตาจาก พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส วัดห้วยปลาก้ัง บริจาคครึ่งแสน
50 ยกเสาเอก สร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุขให้ลูก สพฐ.” หลังที่ 4
51 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ สพม.36
52 โรงเรียนสุจริต รุ่น 1
53 โรงเรียนสุจริต รุ่น 2
54 ลงบันทึกข้อตกลง MOU มาตรการองค์กรปลอดภัยทางถนน
55 เลขา กพฐ. เปิดอาคารเรียน “ผดุงอนุสรณ์”โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์
56 วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
57 ศธ.ตรวจราชการ เชียงราย
58 ส่งมอบบ้านน้ำใจ สพป.เชียงราย เขต 4
59 สพป.เชียงราย เขต 4 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
60 สพป.เชียงราย เขต 4 ประชุมฝ่ายบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
61 สพป.เชียงราย เขต 4 ประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
62 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียน โรงเรียนสมถวิลจินตมัย
63 สอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) วันที่ 2
64 สะเต็มศึกษาปฐมวัย_
65 เสวนา_ การส่งเสริมสนับสนุนของ สพฐ.และ เขตพื้นที่การศึกษา
66 อบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
67 อบรม PLC ฟรี