สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
# รายละเอียด คู่มือการปฏิบัติงาน
1 กลุ่มอำนวยการ แสดงข้อมูล
2 กลุ่มนโยบายและแผน แสดงข้อมูล
3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แสดงข้อมูล
4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แสดงข้อมูล
5 กลุ่มบริหารงานบุคคล แสดงข้อมูล
6 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แสดงข้อมูล
7 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา แสดงข้อมูล
8 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แสดงข้อมูล
9 หน่วยตรวจสอบภายใน แสดงข้อมูล
10 กลุ่มกฎหมายและคดี แสดงข้อมูล