สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
# รายละเอียด
1 การระดมทรัพยาทางการศึกษา(อปท.)
2 ขั้นตอนคัดสำเนา กพ7
3 ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4 ขั้นตอนการขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลและตรวจสอบสิทธิระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
5 แผนผังการเบิกสวัสดิการ-one-stop-ปี2563
6 ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 ขั้นตอนการปฏิบัติงานจองห้องประชุม
8 ขั้นตอนการปฏิบัติงานยานพาหนะ
9 วงจรการปฏิบัติงานหนังสือรับรองเงินเดือน
10 ขั้นตอนการกรอก QR code การใช้รถยนต์ส่วนราชการ
11 ขั้นตอนการขอ ก.พ.7+ก.ค.ศ.16
12 ขั้นตอนการขอพระราชทายเพลิงศพ
13 ขั้นตอนการจองรถและห้องประชุมออนไลน์
14 ขั้นตอนการทำงานบำเหน็จตกทอด
15 ขั้นตอนการนำส่งหนังสือราชการ เอกสารและพัสดุทางไปรษณีย์
16 ขั้นตอนการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลการศึกษาบุตร
17 ขั้นตอนการปฏิบัติงานจองห้องประชุม
18 ขั้นตอนการปฏิบัติงานยานพาหนะ
19 คู่มือการให้บริการ เกี่ยวกับ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
20 แผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้อง
21 ขั้นตอนการสั่งซื้อแบบพิมพ์ของทางราชการ
22 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง