สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
# รายละเอียด คู่มือการปฏิบัติงาน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มืองานพัสดุ นางผุสดี เมฆอากาศ
2 คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน น.ส.ศจีพร ผันผาย
3 คู่มือค่ารักษาพยาบาล นางอารีวรรณ พ่วงภิญโญ
4 คู่มือการปฏิบัติงานบัญชี น.ส.แสงเดือน ใจกล้า
5 คู่มือการปฏิบัติงาน นางดรุณี การะเกตุ
6 คู่มืองานพัสดุ น.ส.ณัฐฐาพร ตรงตระกูลวงศ์
7 คู่มือการปฏิบัติงานบัญชี น.ส.เสาวลักษณ์ อโนราช
8 คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและจัดประชุมอบรม น.ส.ทยิดา ปิ่นแก้ว
9 คู่มือพัสดุ นางสาสวเมตตา วงศ์ชัย