สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ที่ รายละเอียด
1 มาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย สพป.เชียงราย เขต 4
2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับให้แก่ผู้ร้องขอหรือผู้มีส่วนได้เสีย
3 มาตรการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่
4 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
5 คำสั่งแต่งตั้งนายทะเบี่ยน ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และคณะกรรมการตรวจสอบ
6 รายงานการประชุมคณะทำงานเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA ) ประจำปี พ.ศ. 2563
7 ระเบียบวาระการประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563