สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ที่ รายละเอียด
1 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์คณะบุคคลและเครือข่ายการศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
รายงานการประชุมการวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 /2563
สรุปรายงานการติดตามการยกระดับผลสัมฤทธทิ์างการศึกษาของโรงเรยีนขนาดเล็ก (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต :
1. การประเมินความพร้อมในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณี เทศบาลตำบลงิ้ว ขอรับโอนโรงเรียนศรีสว่าง ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 ไปสังกัดเทศบาลตำบลงิ้ว
2. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
เอกสารการดำเนินงานขอถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 – 2565
แผนบริหารจัดการ รร.ขนาดเล็ก 2562-2565
สรุปการติดตาม ฯ โรงเรียนขนาดเล็ก(ขยายโอกาส)
คำสั่งคณะทำงานจัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอำเภอ
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนระดับอำเภอ 5 อำเภอ
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเชียงราย
3 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต :
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย ครอบครัว (Home School)
4 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต :
การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาภายใน สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
5 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต :
สร้างบ้านน้ำใจ “คืน ความสุขสู่ลูก สพฐ.” ประจ้าปีงบประมาณ 2563
6 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต :
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา