สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
# รายละเอียด คู่มือการปฏิบัติงาน
1 คู่มือปฏิบัติงาน นายกฤษฏิ์ การะเกตุ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
2 คู่มือปฏิบัติงาน นางเรณู นามประกอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
3 คู่มือปฏิบัติงาน นางฉัตรชฎา อำนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
4 คู่มือปฏิบัติงาน นายอัตถศาสตร์ ผาบไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
5 คู่มือปฏิบัติงาน นางสาววรณัน สายวังจิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
6 คู่มือปฏิบัติงาน นายพชร รู้ธรรม ลูกจ้างชั่วคราว