สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ปีงบประมาณ 2563

ที่ รายละเอียด
1 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สพป.ชร.4 ประจำปีงบประมาณ 2562
2 รายงานผลการด าเนินการทางวินัย ประจำปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2562

ที่ รายละเอียด
1 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สพป.ชร.4 ปีงบ 2561