สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ปีงบประมาณ 2563

ที่ รายละเอียด
1 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

ปีงบประมาณ 2562

ที่ รายละเอียด
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาส 2
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาส 3