สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ปีงบประมาณ 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ สพป.เชียงราย เขต 4 ปีงบประมาณ 2563

ที่ ข้อมูล เผยแพร่
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ สพป.เชียงราย เขต 4 ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ สพป.เชียงราย เขต 4 ปีงบประมาณ 2562

ที่ รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงินงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจำปีงบประมาณ 2562
1 P61100144780 โครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา,โฆษณาและเผยแพร่,งานบ้านงานครัว,สำนักงาน 8 รายการ เพื่อจัดสรรให้ 24 โรงเรียน 1,043,640.00
2 P61100144816 โครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 38 รายการ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 38 โรงเรียน แยกพิจารณา 38 รายการ 3,491,900.00
3 P61110069316 โครงการซื้อครุภัณฑ์ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด และ สพป.เชียงราย เขต 4 งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 รวม 17 รายการ 1,247,780.00
4 P62010008499 โครงการซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม 500 แผ่นต่อรีม เพื่อใช้ในราชการ สพป.เชียงราย เขต 4 (ปีงบประมาณ 2562) จำนวน 1,000 รีม 100,000.00
5 P62010014747 โครงการซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 70 โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 1,351,000.00
6 P62030020361 โครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษากลุ่ม Shopping List รายการครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา),ริมโขงวิทยา งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 100,000.00
7 P62050002417 โครงการซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู (มอก.) 70 หลัง 385,000.00
8 P62070006775 โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปี งปม 2562เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 24 โรงเรียน จำนวน 4 ชุด บาท 1,162,400.00