สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ปีงบประมาณ 2563

ที่ ข้อมูล ลิงค์ข่าวสาร
1 โครงการที่ 1/2563 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจัดซื้อกระดาษ A4
2 โครงการที่ 1/2563 ประกาศโครงการจัดซื้อกระดาษ A4 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market)
3 โครงการที่ 1/2563 ประกาศผลผู้ชนะโครงการจัดซื้อกระดาษ A4 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market)
4 โครงการที่ 2/2563 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รูปแบบ IC๒ Type ๑ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียน 9 โรงเรียน โดยวิธี (e - bidding)
5 โครงการที่ 2/2563 ประกาศโครงการจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รูปแบบ IC๒ Type ๑ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียน 9 โรงเรียน โดยวิธี (e - bidding)
6 โครงการที่ 2/2563 ยกเลิกประกาศโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รูปแบบ IC๒ Type ๑ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียน 9 โรงเรียน โดยวิธี (e - bidding)
7 โครงการที่ 2/2563 ประกาศโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รูปแบบ IC๒ Type ๑ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียน 9 โรงเรียน โดยวิธี (e - bidding)
8 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2009 หรือโรควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ปีงบประมาณ 2562

ที่ รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวนโครงการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงินงบประมาณ
1 P61100144780 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา,โฆษณาและเผยแพร่,งานบ้านงานครัว,สำนักงาน 8 รายการ เพื่อจัดสรรให้ 24 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,043,640.00
2 P61100144816 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 38 รายการ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 38 โรงเรียน แยกพิจารณา 38 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,491,900.00
3 P61110069316 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด และ สพป.เชียงรายเขต 4 งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 รวม 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,247,780.00
4 P62010008499 ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม 500 แผ่นต่อรีม เพื่อใช้ในราชการ สพป.เชียงราย เขต 4 (ปีงบประมาณ 2562) จำนวน 1,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 100,000.00
5 P62010014747 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 70 โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,351,000.00
6 P62050002417 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู (มอก.) 70 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 385,000.00
7 P62070006775 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน แยกพิจารณาราคา 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,642,400.00
ที่ รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงินงบประมาณ
1 P61100144780 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา,โฆษณาและเผยแพร่,งานบ้านงานครัว,สำนักงาน 8 รายการ เพื่อจัดสรรให้ 24 โรงเรียน 1,043,640.00
2 P61100144816 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 38 รายการ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 38 โรงเรียน แยกพิจารณา 38 รายการ 3,491,900.00
3 P61110069316 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด และ สพป.เชียงรายเขต 4 งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 รวม 17 รายการ 1,247,780.00
4 P62010008499 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม 500 แผ่นต่อรีม เพื่อใช้ในราชการ สพป.เชียงราย เขต 4 (ปีงบประมาณ 2562) จำนวน 1,000 รีม 100,000.00
5 P62010014747 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 70 โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 1,351,000.00
6 P62030020361 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษากลุ่ม Shopping List รายการครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา),ริมโขงวิทยา งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 100,000.00
7 P62050002417 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู (มอก.) 70 หลัง 385,000.00