สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ปีงบประมาณ 2563

ที่ รายละเอียด
1 การดำเนินกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
2 มาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2563
3 มาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สพป.ชร.เขต 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
4 ขั้นตอนการกรอก QR code การใช้รถยนต์ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
5 คำสั่งเวรมิถุนายน 2563
6 บันทึกการอยู่เวร 2563
7 คู่มือพลังงาน

ปีงบประมาณ 2562

ที่ รายละเอียด
1 การบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางด้วย QR code
2 การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2562
3 คู่มือหลักการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
4 แจ้งมาตรการใช้ห้องประชุมและยานพาหนะ
5 แนวปฏิบัติการขอยืมเครื่องมือช่าง เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องครัว ครุภัณฑ์สำหรับจัดงานพิธี
6 มาตรการการรับสินบนของเจ้าหน้าที่
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
8 มาตรการแผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ
9 มาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
10 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง