สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ที่ รายละเอียด
1 ความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการศึกษาและการบริการ ประจําเดือน กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562
2 ความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการศึกษาและการบริการ ประจําเดือน ธันวาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2561