สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ที่ รายละเอียด
1 รายงานการใช้รถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2 รายงานการใช้ห้องประชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3 ข้อมูลเชิง สถิติการให้บริการ กลุ่ม บริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4 ข้อมูลสถิติการขอหนังสือรับรองเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5 ข้อมูลสถิติการยื่นคำขอกู้เงินสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
6 สรุปรายงานสถิติข้อมูลการให้บริการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
7 รายงานทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง และทะเบียนคำสั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
8 สรุปสถิติการให้บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 ข้อมูลของการขอหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
10 โครงการที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
11 สถิติการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล
12 สถิติข้อมูลการให้บริการการจัดการเรื่อง 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
13 สถิติข้อมูลการให้บริการการจัดการเรื่อง 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562
14 รายงานทะเบียนหนังสือรับ ประจําเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนมิถุนายน 2562
15 แผนภูมิสรุปสถิติการให้บริการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
16 รายงานการใช้รถประจำเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือน มีนาคม 2562
17 รายงานการใช้ห้องประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือน มีนาคม 2562
18 โครงการที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2562 จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น