สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
# รายละเอียด คู่มือการปฏิบัติงาน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานกิจการพิเศษ น.ส.สุรีวรรณ ฟองอินทร์
2 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานกิจการพิเศษ นางจันทรา บุญเที่ยง
3 คู่มือการปฏิบัติงานสภานักเรียน นางจันทรา บุญเที่ยง
4 คู่มืองานสวัสดิการ น.ส.สุภาวดี ตันใจ
5 คู่มือการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา นายนิพบ วงศ์สุวรรณ
6 คู่มือ งานกิจการนักเรียน นางสาวรวิสุดา สาริวงค์
7 คู่มือการดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบ นางวิรมณ อนุเคราะห์
8 คู่มือการปฏบิัติงานการจำหน่ายนักเรียน
9 คู่มือการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตนักเรียน นางสาวศศิวิมล สมบูรณ์ชัย