สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ปีงบประมาณ 2563

ที่ รายละเอียด ข่าวสาร
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 2563
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 2563
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2563
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2563
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2563
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2562
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2562
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2562

ปีงบประมาณ 2562

ที่ รายละเอียด
1 แบบ-สขร_ต.ค.61
2 แบบ-สขร_พ.ย.61
3 แบบ-สขร_-ธ.ค.61
4 แบบ-สขร_-ม.ค.62
5 แบบ-สขร_-ก.พ.62
6 06.แบบ-สขร_-มี.ค.62
7 แบบ-สขร_-เม.ย.62
8 แบบ-สขร_-พ.ค.62
9 แบบ-สขร_-มิ.ย.62