สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ที่ รายละเอียด
1 สรุปการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1)
2 สรุปการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 2)
3 สรุปการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 1,2,3)