สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ข่าวเด่น สพป.เชียงราย เขต 4
15 ธันวาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ ในระยะเวลา ๑ ปี
8 ธันวาคม 2563
พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอาหารกลางวันยั่งยืน Thai PBS ณ หอประชุมจอมจ้อ สพป.เชียงราย เขต ๔ ว
7 ธันวาคม 2563
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ. สพป.เชียงราย เขต ๔ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวางแผน เตรียมความพร้อมและจัดทำแผนที่ข้อมูลโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ของ สพป.เชียงราย เขต ๔ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเมืองเทิง วั
7 ธันวาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมเมืองเทิง สพป.เชียงราย เขต ๔

ผู้บริหารหน่วยงาน
นายวิทย์ ศรีวะรมย์
ผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
053-795-431 ต่อ 112
นายทศพร เมฆอากาศ
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
053-795-431 ต่อ 113
นายสมดุลย์ เจริญสุข
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
053-795-431 ต่อ 124
นายสมพงษ์ บุตรวัน
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
053-795-431 ต่อ 118
ช่องทางแสดงความคิดเห็น / สอบถาม ชมเชย และร้องเรียน
แบบสำรวจความพึงพอใจ


ระบบงาน (E-Service)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (EBOOK)