สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

17 หมู่ 20 ตำบล เวียง อำเภอ เทิง

จังหวัด เชียงราย 57160

โทรศัพท์ 0-5379-5431

โทรสาร 0-5379-6139

อีเมล์ ict@cri4.go.th

แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ช่องแสดงความคิดเห็น / ติดต่อสอบถาม / ชมเชย /
เสนอแนะ / ร้องเรียน / เบาะแสการทุจริต

คำแนะนำ:

1. ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail)
ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับและยืนยันข้อมูลการร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไป

2. สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ

3. สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกส่งไปยังผู้รับผิดชอบโดยตรงผ่าน Line notify