ข่าวเด่น

1
ธันวาคม
โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ มอบหมายให้ นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมคณะ ฯ ออกติดตามการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับเด็ก นักเรียน อายุ ๑๒

1
ธันวาคม
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมกับ ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.”

25
พฤศจิกายน
โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ มอบหมายให้ นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็น

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายวิทย์ ศรีวะรมย์

ผู้อำนวยการ
สพป.เชียงราย เขต 4

053-795-431 ต่อ 112

vidsi2012@gmail.com

นายสมดุลย์ เจริญสุข

รองผู้อำนวยการ
สพป.เชียงราย เขต 4

053-795-431 ต่อ 113

charoensuk81@gmail.com

นายสมพงษ์ บุตรวัน

รองผู้อำนวยการ
สพป.เชียงราย เขต 4

053-795-431 ต่อ 118

bootwan3@gmail.com

จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท

รองผู้อำนวยการ
สพป.เชียงราย เขต 4

053-795-431 ต่อ 118

18
พฤศจิกายน
โดย หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.เชียงราย เขต 4 ทำการตรวจสอบการปฎิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่

18
พฤศจิกายน
โดย กลุ่มนโยบายและแผน

การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

17
พฤศจิกายน
โดย หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.เชียงราย เขต 4 ทำการตรวจสอบการปฎิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง

16
พฤศจิกายน
โดย กลุ่มอำนวยการ

ประชุมคณะทำงานฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง

10
พฤศจิกายน
โดย กลุ่มอำนวยการ

PLC กลุ่มอำนวยการ

28
ตุลาคม
โดย กลุ่มอำนวยการ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 10/2564

1
ธันวาคม
โดย บ้านห้วยลึก

บริษัท กัลฟ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในเรื่องพลังงาน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลึก

1
ธันวาคม
โดย บ้านห้วยลึก

ตัวแทนครูเข้าร่วมรับการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ว.9 (PA)ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

1
ธันวาคม
โดย บ้านห้วยลึก

พิธีถวายราชสดุดี พระมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.เชียงราย เขต 4

26
พฤศจิกายน
โดย สันสะลีกวิทยา

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลเม็งราย จัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2564 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา

25
พฤศจิกายน
โดย บ้านห้วยไคร้

ผอ.สุพรรณี เกษสม ได้นำ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 19 นาย ของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564

25
พฤศจิกายน
โดย บ้านเวียงหมอก

กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี ร.6

20
ตุลาคม
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

นายสมดุลย์ เจริญสุข , นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมกับ ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.”

16
สิงหาคม
โดย บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

5
เมษายน
โดย บ้านร่องแช่

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านร่องแช่ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

18
มีนาคม
โดย กลุ่มอำนวยการ

นายวิทย์  ศรีวะรมย์  ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทิง

1
ตุลาคม
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

หนังสือเกษียณอายุราชการ วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ปี 2563

27
พฤษภาคม
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้พัฒนาการให้บริการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

24
พฤศจิกายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2564

8
พฤศจิกายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

8
พฤศจิกายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

จัดซื้อจัดจ้าง ปี2565

9
กรกฎาคม
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 41 โรงเรียน

9
กรกฎาคม
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนรูปแบบ IC4 และ IC3 สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในสังกัด สพป. เชียงราย เขต 4 รวม

7
กรกฎาคม
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน(อาคารอำนวยการ) และต่อเติมชั้นล่างบ้านพัก ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ

9
กันยายน
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในสังกัดทราบ หากมีผู้ประสงค์ขอย้ายให้ยี่นคำร้องของย้าย แนบสำเนา ก.พ.7 (ก.ค.ศ.16) ที่เป็นปัจจุบัน จำนวน 1 ชุด และเอกสารประกอบการพิจา

9
กรกฎาคม
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

7
กรกฎาคม
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาสรรหาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคล

29
มิถุนายน
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

เรื่อง การยื่นคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564

22
มิถุนายน
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาสรรหาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำ

1
มิถุนายน
โดย บ้านชมภู

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

11
พฤศจิกายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564

12
ตุลาคม
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายละเอียดประกอบรายบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

7
ตุลาคม
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564

6
กันยายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564

3
สิงหาคม
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564

7
กรกฎาคม
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564

29
ตุลาคม
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ผลงานทางวิชาการการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียนจัดการเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

22
มิถุนายน
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

1
มีนาคม
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ผลงานทางวิชาการรายงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ปีการศึกษา 2561

17
กุมภาพันธ์
โดย บ้านแม่ต๋ำกลาง

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการใช้เกม ตามทฤษฎีพหุปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

17
ธันวาคม
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ของโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่อง

5
พฤศจิกายน
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีในวิถีสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ นายภาณุวิชญ์ เ

25
พฤศจิกายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แจ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร ประจำวันที่ 25 พ.ย. 64

19
พฤศจิกายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แจ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร ประจำวันที่ 19 พ.ย. 2564

12
พฤศจิกายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แจ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร ประจำวันที่ 12 พ.ย. 2564

21
ตุลาคม
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แจ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร ประจำวันที่ 21 ต.ค. 2564

15
ตุลาคม
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แจ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร ประจำวันที่ 15 ต.ค. 2564

17
กันยายน
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แจ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร ประจำวันที่ 17 ก.ย. 2564

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK)