ที่ รายละเอียด
1 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
2 เจตจำนงสุจริตภาษาไทย
3 เจตจำนงสุจริตภาษาอังกฤษ
4 เจตจำนงสุจริตພາສາລາວ
5 รายงานการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ตามนโยบายการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในเทศกาลปีใหม่ และทุกเทศกาลพร้อมทั้ง เจตนารมณ์ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
6 นโยบายการให้และรับของขวัญแก่ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565