ที่ รายละเอียด
1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล
2 รายงานผลการดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา