ที่ รายละเอียด
1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล
2 รายงานผลการดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา