ที่ รายละเอียด
1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรและหลักเกฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
2 การพัฒนาบุคลากร
3 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
4 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ