ที่ รายละเอียด
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2 แผนพัฒนา ประจำปี 2565-2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา