# รายละเอียด คู่มือการปฏิบัติงาน
1 คู่มือกลุ่มอำนวยการ แสดงข้อมูล
2 คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน แสดงข้อมูล
3 คู่มือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แสดงข้อมูล
4 คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แสดงข้อมูล
5 คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานพัสดุ) แสดงข้อมูล
6 คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (การจัดทำระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ) แสดงข้อมูล
7 คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล แสดงข้อมูล
8 คู่มือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แสดงข้อมูล
9 คู่มือกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา แสดงข้อมูล
10 คู่มือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แสดงข้อมูล
11 คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน แสดงข้อมูล
12 คู่มือกลุ่มกฎหมายและคดี แสดงข้อมูล
13 คู่มือการใช้รถยนต์ส่วนราชการ แสดงข้อมูล
14 คู่มือการใช้ห้องประชุม แสดงข้อมูล
15 คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) แสดงข้อมูล
16 คู่มือและแนวปฏิบัติการจัดซื้อ จัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษา แสดงข้อมูล
17 คู่มือการปฏิบัติงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) แสดงข้อมูล
18 คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ แสดงข้อมูล
19 คู่มือการปฏิบัติงาน งานสวัสดิการภายใน แสดงข้อมูล
20 คู่มือหลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แสดงข้อมูล