# รายละเอียด
1 การบริการการนิเทศ ติดตาม
2 การขอหนังสือรับรองเงินเดือน เพื่อประกอบการยื่นกู้เงินสถาบันการเงินต่าง ๆ
3 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
4 การขอปรับปรุง/เพิ่มสิทธิจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
5 การขอคัดสำเนา กพ.7 / กคศ.16
6 การขออนุญาตไปต่างประเทศ (กรณีการขออนุญาตไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว)
7 การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ บัตรประจำตัวผู้รับบำเหน็จ,บำนาญบัตรประจำตัวพนักงานราชการ และบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ
8 การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร
9 การขอหนังสือรับรองเงินเดือน
10 การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ
11 การขอหนังสือรับรองบุคคล
12 การขออนุญาตลา
13 ขั้นตอน การสั่งซื้อ การควบคุมและการจัดเก็บรักษาระเบียบแสดงผลการเรียน(ปพ)
14 การขอหนังสือรับรองเงินเดือน
15 ขั้นตอนการใช้บริการห้องประชุม(หน่วยงานภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
16 การขออนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว(HOME SCHOOL)
17 คู่มือแนวปฏิบัติ/ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองเงินเดือน
18 งานรับ-ส่ง หนังสือราชการ
19 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 คู่มือแนวทางการเบิกจ่ายเงินสนวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาของบุตร
21 คู่มือการออกหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อประกอบการกู้เงินสถาบันการเงิน